Általános szerződési feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szabályzat / ÁSZF) a MediCorp hungary Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett mobil alkalmazásban (továbbiakban: mobil alkalmazás) és a www.platan.medicall.cc weboldalon elérhető szolgáltatások és azok igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

 • DEFINÍCIÓK

Szolgáltató: A MediCorp Hungary Zrt.  Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely szolgáltatását a tulajdonában lévő mobil alkalmazásban és weboldalon nyújtja. Szolgáltató adatai:

Neve: MediCorp Hungary Zrt.

Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 2. 7. emelt 13.

Elérhetősége: info@mymedio.hu 

Telefon: +3670/773 2967

Cégjegyzékszám: 01-10-141172

Adószáma: 26195443-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kedvezménykártya: A Kedvezménykártya a tulajdonosát kedvezményes szolgáltatás igénybevételére jogosítja a jelen ÁSZF feltételei és az Elfogadóhely által szabott egyéb feltételek (pl.: lemondási feltételek, nem kedvezményes szolgáltatások köre, stb.)  szerint. A Kedvezménykártya elérhető digitálisan az Elfogadóhely saját mobil applikációjában, illetve e-mailben küldött .pdf formátumban a kártya előfizetési díjának megfizetését követően. 

Kártyatulajdonos: az a magánszemély, aki a az Elfogadóhely erre a célra létrehozott weboldalán vagy az Elfogadóhely alkalmazásban a szükséges adatok megadásával regisztrált és a Kedvezménykártya előfizetési díját pénzügyileg teljesítette, ezáltal érvényes előfizetéssel rendelkezik.

Fél, Felek: A Szolgáltató és a Kártyatulajdonos külön-külön Fél, együttesen: Felek

Elfogadóhelye: A Szolgáltató azon szerződött partnere, aki a Kártyatulajdonosoknak kedvezményt biztosít és akikhez a Szolgáltató rendszerén keresztül a Kártyatulajdonos időpontot tud foglalni az Elfogadóhely által biztosított szolgáltatásokra. 

Rendszer: A Szolgáltató és együttműködő partnerei által fejlesztett és üzemeltetett Elfogadóhely számára biztosított Medio egyedi mobill alkalmazás, annak webes felülete és online foglalási rendszerének egésze.

Weboldal: a www.platan.medicall.cc  domain alatt működő internetes oldal.

Szolgáltatás: A Kártyatulajdonos a regisztrációval és a előfizetési díj megfizetésével szerződéses kapcsolatba kerül a Szolgáltatóval. Szolgáltató a szolgáltatás keretein belül biztosítja, hogy a Kártyatulajdonos érvényes kedvezmény kártyájának felmutatásával az adott kártáyt elfogadó Elfogadóhelynél az igénybevett szolgáltatások után, az Elfogadóhely weboldalán feltüntetett kedvezményre jogosult. A kedvezmény nem vonatkozik minden, az adott Elfogadóhely által nyújtott szolgáltatásra. Az adott Elfogadóhely által biztosított aktuális kedvezmények és a kedvezményes körbe nem tartozó szolgáltatások az Elfogadóhely weboldalán és mobil applikációjában érhetőek el. 

A Szolgáltatás igénybevételének módja: Az Elfogadóhelyen történt szolgáltatás igénybevételét követően a kártya felmutatásával és annak az Elfogadóhely általi ellenőrzésével.

Előfizetési díj: A Kedvezménykártya előfizetési díja, mely a Kedvezménykártya megszerzésének előfeltétele. Az előfizetési díj mértékét a mindenkori ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Az előfizetés érvényessége az előfizetési díj kifizetésétől számított 1 év (365 nap).

Foglalás: Szolgáltató által biztosított rendszeren és mobil applikáción elérhető Elfogadóhelyhez történő online vagy telefonos időpont foglalás. 

Kedvezmény: Az Elfogadóhely által biztosított, százalékban megadott kedvezmény, mely azokra a szolgáltatásokra vonatkozik, melyeket az Elfogadóhely nem jelölt meg a nem kedvezményes szolgáltatások körében.

Nem kedvezményes szolgáltatások: Azok a szolgáltatások, amikre nem vonatkozik a Kedvezménykártya által biztosított általános kedvezmény. A nem kedvezményes szolgáltatások körét az Elfogadóhely saját weboldala alatt, illetve a foglalási rendszerben is külön feltünteti. 

 • ÁSZF HATÁLYA

A jelen ÁSZF 2023.05.22. napján lép hatályba és visszavonásig marad érvényben és hatályban. 

Az ÁSZF hatálya kiterjed a mobiltelefonos alkalmazás és a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszonyra, amely meghatározza a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. Feleknek tekintjük a Szolgáltatót és a Kártyatulajdonost.

 • A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus formában jön létre. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) törvénynek az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályaira.  

A szerződés nyelve magyar, annak idegen nyelvre fordítása esetén is a magyar nyelvű változat az irányadó.

A Kártyatulajdonos a mobil alkalmazás és weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az applikációbeli vagy a weboldalon történő regisztrációval, elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Kártyatulajdonos a regisztrációs adatokat megadta, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus értesítést küld a Kártyatulajdonos részére.

A Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációkor valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén a Kártyatulajdonos nem jogosult Kedvezménykártya által nyújtott kedvezményekre és a Szolgáltatónak már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

A Szolgáltató feladata, hogy a Kártyatulajdonos részére biztosítsa a Szolgáltatást, miután a Kártyatulajdonos a szolgáltatások igénybevételének feltételeit az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti: azaz valós adatokkal regisztrálja magát Szolgáltató rendszerébe, megfizeti a Kedvezménykártya előfizetési díját és igénybe veszi az Elfogadóhely kedvezményes körbe tartozó szolgáltatást. 

A nem valós adat szolgáltatásának következményeiért való felelősséget a MediCorp Hungary Zrt. mint adatkezelő továbbá adatfeldolgozó partnere és munkatársa kizárja. 

A Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos terjesztési jogot a mobil alkalmazás és weboldal, valamint azok teljes tartalma és a külön-külön a tartalmának egyes részei vonatkozásában. A Szolgáltató engedélye szükséges a mobil alkalmazás és weboldal, azok tartalma harmadik személyek általi bármely felhasználásához. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mobil alkalmazás és weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Felek mentesülnek a jelen ÁSZF alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis major” következményeként állnak be. A „vis major” fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek jelen ÁSZF elfogadását követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetűek, hogy azok bekövetkeztét a Felek nem látták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli eseménynek körébe tartoznak: az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, akárcsak a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei és bármely más, a Felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmények. Ilyen jellegű esemény beálltakor az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet. 

A Kártyatulajdonos bármikor törölheti az applikációt mobiltelefonjáról, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint és jogkövetkezményekkel kérheti regisztrációjának törlését, és a szerződés megszüntetését a Szolgáltatótól. Amennyiben a Kártyatulajdonos megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a regisztrációval létrejött Kártyatulajdonosi regisztrációt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

Abban az esetben, ha Szolgáltató az érvényességi időn belül szünteti meg a szolgáltatást, úgy Kártyatulajdonos jogosult az érvényességi idő végéig tartó időarányos előfizetési díj visszatérítésére. 

A Kártyatulajdonos nem jogosult az időarányos előfizetési díj visszatérítésére, ha regisztrációját saját akaratából szünteti meg vagy ha Szolgáltató a regisztrációt a jelen ÁSZF megszegése miatt szüntette meg.

 • Kedvezménykártya HASZNÁLATI SZABÁLYZAT
 • REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációs folyamatot a leendő Kártyatulajdonos kezdeményezheti a www.platan.medicall.cc oldalon, annak aloldalain vagy a Platán Magánklinika mobil applikációban. 

A regisztráció első lépéseként a leendő Kártyatulajdonos megismeri és elfogadja a Kedvezménykártya rendszer használatának Általános Szerződési Feltételeit, illetve megadja a regisztrációhoz szükséges személyes adatokat. A regisztráció során a Kártya Tulajdonosnak a következő adatokat szükséges megadnia:

 1. a) Kártyatulajdonos vezetékneve
 2. b) Kártyatulajdonos keresztneve
 3. c) Kártyatulajdonos e-mail címe
 4. d) Kártyatulajdonos születési év
 5. e) Kártyatulajdonos számlázási címe
 6. f) Céges számla igény esetén a Cég neve, székhelyének címe és adószáma
 7. g) Fiók jelszava

A regisztrációval a leendő Kártyatulajdonos hozzájárul megadott adatainak kezeléséhez a jelen szerződés 2. számú mellékletében foglalt Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően. 

 • ELŐFIZETÉS

A Kedvezménykártya megszerzése és a Kártya Tulajdonossá válás feltétele az előfizetési díj megfizetése. 

Az előfizetési díjat a regisztrációt követően bankkártyával egyenlítheti ki a leendő Kártyatulajdonos. 

Bankkártyás fizetés esetén a leendő Kártyatulajdonos elfogadja a SimplePay által biztosított „recurring” típusú fizetési megoldást. Amikor a leendő Kártyatulajdonos a recurring fizetési módon fizet, automatikusan meghatalmazza a Szolgáltatót, hogy a használt fizetési eszközéről (bankkártya) külön jóváhagyás nélkül vonjon le pénzt, abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos előfizetése lejár és megújításra kerül sor. Erről a Szolgáltató előzetesen értesíti a Kártyatulajdonost. 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Kártyatulajdonos által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

Szolgáltató nem tárolja és nem kezeli a Kártyatulajdonos által megadott bankkártya adatait, azokat Szolgáltató szerződött partnere, az OTP Mobil Kft. tárolja és kezeli.

A Kártyatulajdonos a Szolgáltató felületén keresztül bármikor megadhat új bankkártya adatokat és törölheti a korábban megadott bankkártya adatokat. A bankkártya adatok teljes törlése  csak az előfizetés lemondása esetén lehetséges. Ebben az esetben Kártyatulajdonos továbbra is jogosult használni a Kedvezménykártyát az előfizetési időszak végéig, azonban az előfizetés ezt követően nem újul meg automatikusan. 

A leendő Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az előfizetés díjának levonása meghiúsul fedezethiány következtében, úgy a Kártyatulajdonos előfizetése nem jön létre és nem kapja meg a kedvezményre jogosító digitális Kedvezménykártyát, megszűnik Kártya Tulajdonosi státusza.

Az előfizetés időbeli korlátozás nélkül lemondható. Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos a jelen ÁSZF elfogadását követő 14 napon belül lemondja az előfizetését és még nem vett igénybe szolgáltatást, úgy igényt tarthat a megfizetett előfizetési díj visszautalására. A visszautalási kérelmet Kártyatulajdonos írásban, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elektronikus vagy postai címére küldött  levélben kérheti. Szolgáltató a levél beérkezését követő 8 napon belül ellenőrzi a visszautalás jogosságát és jóváhagyást követően visszatéríti Kártya Tulajdonosnak az előfizetési díjat. 

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos már igénybe vett kedvezményt valamelyik szerződött Elfogadóhelyen, úgy visszatérítési kérelme elutasításra kerül. 

Abban az esetben, amikor a Kártyatulajdonos a 14 napos elállási határidőn túl mondja le előfizetését úgy nem jogosult az előfizetési díj visszatérítésére. Ez esetben az előfizetés megújítását Szolgáltató nem végzi el automatikusan, azonban Kártyatulajdonos jogosult a Kedvezménykártya használatára egészen az eredeti előfizetési időszak végéig.

 • VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS

Sikeres regisztrációt és előfizetést követően a Kártyatulajdonos visszaigazoló e-mailt kap, mely tartalmazza a nyomtatható Kedvezménykártyát .pdf formátumban, a mobil applikáció letöltésének elérési linkjét, valamint a foglalási oldal és ügyfélfiók elérhetőségeit. Ettől az időponttól jogosult a Kártyatulajdonos a kedvezmények igénybevételére az alábbiakban meghatározott feltételek szerint. 

A sikeres előfizetést követően Szolgáltató a jogszabályoknak minden tekintetben megfelelő számlát állít ki, amit e-mailben küld meg Kártyatulajdonos részére.

 • IDŐPONTFOGLALÁS

Kártyatulajdonosoknak lehetősége van a Szolgáltató által az Elfogadóhely számára biztosított foglalási rendszeren és mobil applikáción keresztül az erre lehetőséget biztosító Elfogadóhelyhez online és telefonon időpontot foglalni. 

Az online időpont foglalás történhet az adott Elfogadóhely saját weboldalába telepített (beágyazott) időpontfoglalási rendszeren, vagy mobil applikációba és weboldalba telepített időpont foglalási rendszeren keresztül. 

Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy az online foglalási rendszer használatával hozzájárulását adja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletében rögzített adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően Szolgáltató és adatfeldolgozó partnerei a Kártyatulajdonos személyes adatait továbbítsa az adott (ahová a Kártyatulajdonos az időpontot foglalja) Elfogadóhely felé annak érdekében, hogy a foglalás az Elfogadóhely saját rendszerében rögzítésre kerüljön. Elfogadóhely és Szolgáltató szerződéses viszonyban vannak egymással, melyben az Elfogadóhely kötelezettséget vállal a személyes adatok hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelésére. 

Az online időpont foglalási rendszer használatával a Kártyatulajdonos elfogadja, hogy az Elfogadóhely egyedi előírásai szerint a Szolgáltatóhoz történő regisztrációkor megadott adatokon túl további személyes adatokat kérhet be. Ezen adatok a következők lehetnek: 

 1. TAJ szám és/vagy fényképes igazolvány szám, útlevélszám 
 2. Anyja neve
 3. Születési hely
 4. Születési dátum
 5. Lakcím és számlázási cím
 6. Neme

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos nem a saját részére foglal időpontot, úgy kötelező írásos meghatalmazással kell rendelkeznie attól a személytől, akinek az időpontot foglalja, vagy bizonyítania szükséges, hogy akinek az időpontot foglalta, azzal egyenes ági közvetlen rokonságban van. A meghatalmazás hiányából fakadó esetleges jogkövetkezményekért a Szolgáltató nem felelős. 

Foglalás biztosítás

Bizonyos esetekben az Elfogadóhely az online foglalás véglegesítéséhez kérheti a bankkártya adatok rögzítését annak érdekében, hogy a foglalt időpontban való megjelenést bebiztosítsa. Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos a foglalt időpontban nem jelenik meg, vagy azt határidőn belül nem mondja le, úgy Elfogadóhely jogosult az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó „meg nem jelenési díjat” a Kártyatulajdonos bankkártyájára terhelni. 

A kedvezményes szolgáltatási díjról, a meg nem jelenési díjról és a lemondás feltételeiről az Elfogadóhely előzetesen, a foglalási rendszerben, valamint utólagosan a foglalás tényét megerősítő e-mailben is részletesen tájékoztatja a Kártyatulajdonost. A kedvezményes szolgáltatási díjak, meg nem jelenési díjak és a lemondás feltételei Egészségügyi ellátónként változhatnak és eltérő tartalmúak, valamint összegűek lehetnek. 

Időpontok visszaigazolása

Az online időpontfoglalási rendszer használatával lefoglalt időpontokról az Elfogadóhely minden esetben visszaigazoló e-mailt küld a foglalás részleteivel, valamint a foglalás részletei elérhetőek az ügyfélfiókban és mobil applikációban is.

Időpontok kezelése / lemondása

Kártyatulajdonosoknak lehetősége van a lefoglalt időpontjának módosítására és lemondására.

 • KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE

A Kártyatulajdonos az Elfogadóhelyhez történő foglalását és szolgáltatás igénybevételét követően a Kedvezménykártya bemutatásával veheti igénybe az adott Elfogadóhely által biztosított kedvezményt. 

A Kedvezménykártya bemutatását követően az Elfogadóhely erre kijelölt személyzete jogosult a kártya érvényességét a kártyán található QR-kód vagy vonalkód leolvasásával ellenőrizni. 

Kedvezményre kizárólag érvényes előfizetéssel rendelkező Kártyatulajdonos jogosult, melyet az Egészségügyi ellátás helyszínén egyértelműen  igazolni is tud. 

A Kedvezménykártya nem ruházható át és más nevében nem vehető igénybe. Ez alól kivételt képeznek a Kártyatulajdonos kiskorú hozzátartozói. 

A Szolgáltató és az Elfogadóhely fenntartják a kedvezmények változásának jogát. Az Elfogadóhely saját hatáskörben szabja meg a kedvezmények mértékét és a nem kedvezményes szolgáltatások körét, melyet Szolgáltató az erre a kialakított weboldalon és foglalási rendszerben folyamatosan közzétesz. 

A Kedvezménykártya nem jogosít kedvezményre az Elfogadóhely által a saját Kedvezménykártya weboldalán és mobil applikációban részletezett nem kedvezményes szolgáltatások igénybevétele után. 

A Kedvezménykártya által biztosított kedvezmények nem vonhatók össze az Elfogadóhely által biztosított egyéb kedvezményekkel, időszakos vagy állandó akciókkal. Ilyen szolgáltatások esetén a Kártya tulajdonosnak lehetősége van választani, hogy a Kedvezménykártya után járó kedvezményt vagy az Elfogadóhely által biztosított egyéb kedvezményt veszi igénybe.

Abban az esetben, ha Kártyatulajdonos időpontot foglal egy Elfogadóhelyhez és az ellátáson nem jelenik meg, vagy határidőn túl mondja le az időpontot vagy más, harmadik fél részére használatra átadja a Kedvezménykártyát Szolgáltató jogosult a Kártyatulajdonos Kedvezménykártya kedvezményét időszakosan korlátozni vagy többszöri meg nem jelenés vagy határidőn túli lemondás esetén a kedvezmény igénybevételének lehetőségét felfüggeszteni. 

 • KÁRTYATULAJDONOS HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

A Kártyatulajdonos semmilyen körülmények között

 1. nem használhat olyan szoftvereket, amelyek lehetővé teszik az ún. adatbányászatot (“data-mining”) vagy más módon a Szolgáltató rendszerében megtalálható információkat gyűjtik össze.
 2. nem jogosult másik Kártyatulajdonos bejelentkezési adatait használni.

A Kártyatulajdonos számára tilos a Szolgáltató által működtetett weboldal, applikáció, közösségi felületek (pl. Facebook) és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek

 1. az érvényes törvényekbe ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy erkölccsel;
 2. obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;
 3. sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;
 4. megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Szolgáltató által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
 5. harmadik személy adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
 6. kereskedelmi, különösen reklám jellegűek.

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonosban felmerül a gyanú, hogy regisztrációs adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót, és megváltoztatni adatait, vagy a Szolgáltatót azok megváltoztatására kérni. Azon esetben, ha a Szolgáltató rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, jogosult a Kártyatulajdonos hozzáférését és a Kedvezménykártya érvényességét átmenetileg korlátozni. A Kártyatulajdonos hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos megszegi az ÁSZF-ben foglalt feltételeket különös tekintettel jelen pont első két bekezdésére, a Szolgáltató jogosult a Kártyatulajdonos hozzáférésének korlátozása, kizárására. A felfüggesztés, kizárás visszavonására Kártyatulajdonosi igény nem támasztható. 

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos nem tesz eleget a díjfizetésnek, vagy szándékosan téves bankkártya adatokat ad meg a Szolgáltató jogosult a Kártyatulajdonos hozzáférését és a Kedvezménykártya érvényességét átmenetileg korlátozni. A Kártyatulajdonos hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, amint a díjfizetés vagy a szükséges adatmódosítás megtörtént.

 • A SZOLGÁLTATÓ ÉS A KÁRTYATULAJDONOS FELELŐSSÉGE

Valamennyi Kártyatulajdonos kizárólag a saját felelősségére használja a weboldalt, a mobil alkalmazást és annak valamennyi funkcióját.

Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal vagy az alkalmazás használatából eredő következményekért.

Szolgáltató vállalja, hogy mindent megtesz a mobil alkalmazásban és weboldalon található adatok helyességének, aktualitásának és pontosságának biztosítása érdekében. Ha ennek ellenére a Kártyatulajdonost az adatok pontatlanságából, hibájából eredően bárminemű kár éri, a Szolgáltató a felelősségét kizárja. 

A Kártyatulajdonos a mobil alkalmazásban és weboldalon található adatokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy a weboldalon és mobil alkalmazásban található anyagok és adatok – különös tekintettel a kedvezményes mértékére és a nem kedvezményes szolgáltatások körére – esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Szolgáltató a szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a tervezett karbantartási és más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az ellátás és az Elfogadóhely által nyújtott egyéb szolgáltatások minőségéért, annak időbeli rendelkezésre tartásáért, valamint az azokból eredő esetleges jogvitákért. A Szolgáltató ebben egy közvetítő felületet biztosít, mely megkönnyíti a Kártyatulajdonosnak az Elfogadóhely által biztosított szolgáltatásokhoz történő hozzáférést, azonban az ellátás és a szolgáltatás teljesítése során minden tekintetében Elfogadóhely tartozik felelősséggel. Kártyatulajdonosnak az ellátást követően lehetősége van értékelni az Elfogadóhely által nyújtott szolgáltatást. 

 • SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Kedvezménykártya és a kapcsolódó mobil alkalmazás, weboldal és foglalási rendszer szerzői jogi mű. Ennél fogva a Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot ezek tartalmának teljes egészére és minden részletére, a domain-névre és internetes reklámfelületeire, valamint a mobil alkalmazás terjesztésére. 

 • ADATVÉDELEM

Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. Az Adatvédelmi Szabályzat elérhető továbbá a Szolgáltató weboldalán: www.platan.medicall.cc/adatkezeles

 • KÁRTYATULAJDONOS ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGA

A Kártyatulajdonost 14 napon túl nem illeti meg az elállás joga és a felmondási jog az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a) és m) pontja értelmében, amelyek az alábbiak:

A fogyasztó nem gyakorolhatja a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 1. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”
 • VEGYES RENDELKEZÉSEK

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogviszonnyal összefüggésben a másik Félnek átadott vagy egyéb módon a rendelkezésére bocsátott, illetve tudomására hozott adatokat, információkat, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem, a szerződés hatálya és érvényessége idején, illetve annak megszűnését követően is megőrzik, illetve azt saját maguk vagy harmadik személyek céljaira, vagy más módon nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon nem élhetnek vissza és ezzel összefüggésben az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit betartják. A Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettség saját maguk általi, vagy velük szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek, alkalmazottak vagy más személyek általi megszegéséből eredő károkért.

Amennyiben a Felek közötti együttműködéshez hozzátartozik bármilyen információ kiadása, a Felek kötelesek gondoskodni az információk helyességéről és megbízhatóságáról.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Kártyatulajdonosokat köteles a változásról értesíteni. A Kártyatulajdonos az előfizetés megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése(i) helyébe, amely(ek) érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik/válnak, olyan rendelkezés lépjen, amely újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné, jogszabályellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált korábbi rendelkezés(ek)be foglalt szerződéses szándéknak továbbá, hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a szerződő Feleket.

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, akik személyére vonatkozó adatokat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. 

 • PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Amennyiben a Kártyatulajdonosnak a szerződéssel, a rendszer működtetésével, a Kártyatulajdonos jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban vagy egyéb kérése, kérdése, észrevétele van, kérjük, keresse fel a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségeken: 

e-mail címen:  info@mymedio.hu 

telefonon: +36 70 7732967

levél útján: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 7. emelet 713

A Szolgáltató a részére küldött megkereséseket, kérdéseket, észrevételeket és panaszokat haladéktalanul kivizsgálja, és azokra legkésőbb tizenöt (15) munkanapon belül válaszol a Kártyatulajdonos az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető tizenöt (15) munkanapon belül, úgy a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse, de legkésőbb a beérkezést követő 30 napon belül. A Szolgáltató a panaszt elutasító írásos válaszát indokolni köteles, amelyet köteles legalább 5 évig őrizni és a hatóságnak megkeresése esetén bemutatni.

A Kártyatulajdonos általános – ide nem értve az adatkezeléssel kapcsolatos – panasszal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat, amelynek elérhetősége:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Területi szervei közül a budapesti területi szerv elérhetősége az alábbi:

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

1535 Bp., Pf. 922

Telefonszám: +36 (1) 458 59 26

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság többi területi szerveinek listája itt található: http://www.nfh.hu/teruleti 

Kártyatulajdonos panasza esetén a békéltető testülethez is fordulhat, amelynek elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefon: +36 (1) 488 21 31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

https://bekeltetes.hu/udvozlo 

A panaszok elektronikus úton is benyújthatók a fogyasztóvédelmi hatóság részére ügyfélkapun keresztül a megfelelő űrlap kitöltésével, ami gyorsabb és költséghatékonyabb ügyintézést biztosít.

MELLÉKLET (1) – Kedvezménykártya ELŐFIZETÉSI DÍJA

A Kedvezménykártya éves előfizetésének díja 2023.05.22-től:

 • Platán kedvezménykártya – bruttó 4.000 Ft (azaz négyezer forint).